ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Въведение

Сайтът, който ползвате –  vtt.bg, е собственост на ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 206564458 със седалище и адрес на управление гр. София, жк Младост 2, бл. 233, ет. 7, ап. 20, МОЛ Емил Грозданов, наричано по-долу “Издателството” или “ние”. За целите на поддържането на сайтовете си и медийните си канали, както и осигуряването на абонамент на читателите си, Издателството съхранява, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, на читателите, клиентите и партньорите си, наричани по-долу “Вашите данни” или “данните”.

Моля, отделете време и прочетете настоящия документ – Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу “Политиката”).

Ако не сте съгласни с условията, не предоставяйте на Издателството Вашите данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни е съобразена с изискванията на новия европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR) с последна актуализация от май 2018 г.

ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД  запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни със всички промени.

 
Дефиниция за лични данни

 Според новия регламент “лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 
Категории лични данни, обработвани от Издателството

 
Пряко събирани данни

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват:

 • име на фирмата/организацията
 • лично и фамилно име и длъжност
 • информация за обратна връзка, включително пълен пощенски адрес (когато се отнася за печатни издания), телефон и имейл адрес

За по-добро обслужване на абонаментите и организиране на разпространението на нашите издания събираме данни и за сектора на дейност на фирмата/организацията, както и за направлението, в които работи абонатът

Издателството не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години.


Автоматично събирани данни

В допълнение към данните, които ни предоставяте при регистрация, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки.

 
Причини и цели за събиране и обработка на личните данни

Кога събираме Ваши данни?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

 • посещавате или използвате нашите уеб сайтове и канали в социалните мрежи;
 • се абонирате за нашите издания, бюлетини, информационни услуги;
 • рекламирате или купувате от нас рекламно-информационни услуги;
 • доставяте услуги за нуждите на Издателството;
 • комуникирате с екипа на Издателството;
 • ни посещавате на изложения и събития;
 • или взаимодействате по друг начин си с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго.

 
За какво бихме ползвали Вашите лични данни?

Информацията, която събираме, може да ни послужи, за да:

 • Разпространяваме списваните от нас издания, информация, материали и други;
 • Създадем Ваш потребителски/читателски акаунт;
 • Комуникираме с вас, да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добри услуги и информация;
 • Комуникираме с Вас във връзка с вашия абонамент за издание/я или информационен канал/и или по други въпроси, свързани с дейността на издателството;
 • Изпращаме новини, свързани с дейността на Издателството, за инициативи, продукти, предложения и оферти, проучвания или друга информация, която считаме, че може да ви бъде полезна и интересна, като я изпращаме на Вашия имейл адрес;
 • Поддържаме вътрешен архив;
 • Осигурим надеждно, сигурно и добро представяне на предлаганите от нас информационни услуги, за да подобрим продуктите и каналите си;
 • Изпращаме мейлинги за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения на клиенти на издателството, които са фирми в областта (само ако сте се абонирали за услугата);
 • Персонализираме уебсайта според вашите интереси.

 
Преносимост на данните

За дейността на Издателството Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.

Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

 • Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
 • Консултанти и други: например, счетоводители и адвокати;
 • Бизнес партньори: например, печатници;
 • Публични и държавни органи;
 • Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на Издателството.

 
Законово право за ползване на данните

Вашите данни ни служат за разпространение на информацията, която създаваме или пренасяме от други източници, както и за изпълнение на рекламно-информационни услуги на клиенти и партньори. В зависимост от целта, за която Издателството използва данните, правните основания могат да включват:

 • Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки един момент;
 • Изпълнение на договор или необходимост от установяване на договорно отношение;
 • Спазване на законови задължения;
 • Наши законосъобразни интереси и основания;
 • Всяко друго законово основание, разрешено от закона.


Срок за съхранение на данните

Данните, включени във Вашия акаунт на абонат, ще бъдат съхранявани от момента на абонирането ви за което и да е от нашите издания или услуги, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен абонат, след което ще бъдат изтрити.

 
Вашите права

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.


Вашите задължения

Ако абонирате друг, а не себе си, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.


Сигурност на данните

Издателството ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

С изчитането на този документ вие се съгласявате с Общите условия за използване на сайта.


Собственост

Този сайт е собственост на ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД.


Авторски права

Всички публикувани материали на този сайт са обект на авторско право.

Публикуваните текстове са авторска собственост на ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД или техните автори, както е указано в материалите. Сайтът използва снимки и видео материали, които са авторска собственост на техните автори, както е указано в материалите.

Публикуваните материали или части от тях не могат да бъдат използвани в други електронни или печатни издания без изричното съгласие на собственика на този сайт.


Споделяне

Потребителите на сайта могат свободно да споделят публикуваните материали.


Рекламни банери

Издателят на този сайт не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в него рекламни банери.

За връзка с Издателството по отношение на личните данни пишете на office@tnmedia.bg.